กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

รายละเอียด

  • ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดการโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และนายมนตรี รัตนวิจิตร ที่ปรึกษาด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้ง อาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 6 คน ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลและพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่และยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 48 คน

ภาพกิจกรรม