ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนฯ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563 และคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2563 และคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย