ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียนกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/3903

ที่ อว 0652.19/3903 ลว. 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดตั้งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และประกาศ มทร.พระนคร เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม