กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายสนับสนุนบรรจุใหม่

รายละเอียดโครงการ

  • วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ และห้อง Big data Virtval Lab ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศสายสนับสนุนบรรจุใหม่  โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก อธิการบดี, ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลและทีมงานกองบริหารงานบุคคล, นางสาวประนอม นิลศรีใส หัวหน้างานเบิกจ่าย 2 และ นายฉัตรชัย ทองศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการสายสนับสนุนที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร ดังกล่าว จำนวน 42 คน (บรรจุระหว่างปี 2561 – ปัจจุบัน )

เอกสารประกอบการบรรยาย

ภาพกิจกรรม