ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น