กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่

รายละเอียดโครงการ

  • วันที่ 26 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ภาระงาน การวางแผน การประสานงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเสริมสร้างแนวคิด ประสบการณ์ ตลอดจนวิสัยทัศน์การบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องเลขานุการมืออาชีพ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และเลขานุการผู้บริหาร จำนวน 21 คน ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร