กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 โดยดำเนินการแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 คือ การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้างานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และบุคลากรของทุกคณะ จำนวน 30 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ และ รองศาสตราจารย์ประสงค์ ก้านแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลการสอน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 136 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร