ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

หนังสือเวียน

  • หนังสือเวียนกองบริหารงานบุคคล ที่ อว 0652.19/ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
  • ปฏิทินการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน

ข้าราชการ

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง

สายวิชาการสายสนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้อง