ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศสภา มทร.พระนคร เรื่อง ผลการเลือกผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

แบบฟอร์ม