งานวินัยและนิติการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 

frontคู่มือมาตรฐานจรรยาบรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร