Uncategorized

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มทร.พระนคร

ประกาศกระทรวงการคลังข้อบังคับ มทร.พระนครประกาศมหาวิทยาลัยระเบียบ มทร.พระนครประกาศสภา มทร.พระนครเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบ มทร.พระนครประกาศ มทร.พระนคร