ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

หนังสือ มทร.พระนคร เวียนแจ้งเรื่องการเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566)

♦ หนังสือ มทร.พระนคร ที่ อว 0652.19/3388 ลว. 22 กันยายน 2566 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ดาวน์โหลด)

♦ หนังสือ มทร.พระนคร ที่ อว 0652.19/3389 ลว. 22 กันยายน 2566 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ
ที่ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปี งปม. พ.ศ.2566 ดาวน์โหลด

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารสายวิชาการสายสนับสนุน

พนักงานราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง