อำนาจหน้าที่/คำสั่งมอบอำนาจ

อำนาจหน้าที่มหาวิทยาลัย มาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

  • มหาวิทยาลัยเป็นสภาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษา ต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

อำนาจหน้าที่อธิการบดี มาตรา 27 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

  1. บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
  2. บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาลัย
  3. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย
  4. แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการการวิทยาลัย รองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาและอาจารย์พิเศษ
  5. รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต และส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
  7. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  8. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการต่างๆ
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิการบดี

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 520/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 521/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 534/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 535/2566 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 1290/2566 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 1289/2566 เรื่องแก้ไขคำสั่ง

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 1338/2566 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 1378/2566 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 1385/2566 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คำสั่ง มทร.พระนคร ที่ 1386/2566 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งบริหารในคณะ มทร.พระนคร