งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

ข้อบังคับ ประกาศ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ข้อบังคับ มทร.พระนครประกาศ มทร.พระนครคำสั่ง

 

 

หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ มทร.พระนครประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร

 

การแบ่งส่วนงานภายใน มทร.พระนคร

คู่มือการปฏิบัติงานโครงสร้างหน่วยงานข้อมูลกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2567-2570ภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 

หนังสือเวียน

หนังสือเวียน