หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับ

ประกาศ

แบบฟอร์ม
๑. แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. ๐๓
๒. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ. ๐๔
๓. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ (มทร.พ. ๑)
๔. เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มทร.พ. ๒)
๕. เอกสาร แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มทร.พ.๓)
๖. เอกสาร แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มทร.พ. ๔)
๗. เอกสาร แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มทร.พ. ๕)
๘. เอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.๖)
– งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
งานแปล
บทความทางวิชาการ
ตำรา
หนังสือ 
๙. เอกสาร แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มทร.พ.๗)
๑๐. ข้อมูลผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5)
๑๑. หนังสือเวียน ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การทำวิจัยเพื่อประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ