หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับ

ประกาศ

แบบฟอร์ม
๑. แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. ๐๓
๒. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ. ๐๔
๓. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ
๔.แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
๕. หนังสือเวียน ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การทำวิจัยเพื่อประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ