งานพัฒนาบุคคล

ระเบียบ มทร.พระนครประกาศ มทร.พระนครคำสั่ง มทร.พระนครระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบกระทรวงศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังแผนการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาต่อ)การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร

เกี่ยวกับงานทุนการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน

ระเบียบประกาศ มทร.พระนครคำสั่ง มทร.พระนครแผนการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาต่อ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีระเบียบกระทรวงศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อใน/ต่างประเทศแบบรายงานผลการศึกษา

เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบุคลากร

ระเบียบ มทร.พระนครประกาศ มทร.พระนครคำสั่ง มทร.พระนครการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบุคลากร

เกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรคำสั่ง มทร.พระนคร

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

แผนพัฒนาบุคลากรคำสั่ง มทร.พระนคร