ข้อบังคับ, ประกาศ, ระเบียบว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศ
1. ประกาศ (ก.บ.ม. 2) เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้น และตำแหน่งปฏิบัติการระดับกลาง (ตำแหน่งระดับควบ)
2. ประกาศ (ก.บ.ม. 3) เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์
3. ประกาศ (ก.บ.ม. 4) เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
4. ประกาศ (ก.บ.ม. 5) เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
5. ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2)
6. ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2)
7. ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 3)
8. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการฯ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
8.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการฯ (Flow Chart)
9. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
9.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) เรื่องการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการฯ
10. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ ๒)
แบบประเมินค่างาน (แนบท้ายประกาศฉบับ พ.ศ. 2555)
1. แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แบบ ก.บ.ม. 1)
2. แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ก.บ.ม.2)
3. แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยชาญพิเศษ (แบบ ก.บ.ม.3)
4. แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณธใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (แบบ ก.บ.ม.4)

1. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า (แบบ ก.บ.ม. 5)
1.1 แบบขอรับการประเมินฯ
1.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
1.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
1.4 แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหารฯ
1.5 แบบสรุปผลการประเมิน
2. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (แบบ ก.บ.ม. 6)
2.1 แบบขอรับการประเมินฯ
2.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
2.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
2.4 แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหารฯ
2.5 แบบสรุปผลการประเมิน
3. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (แบบ ก.บ.ม. 7)
3.1 แบบขอรับการประเมินฯ
3.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
3.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
3.5 แบบสรุปผลการประเมิน
3.6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
3.7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
4. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ (แบบ ก.บ.ม. 8)
4.1 แบบขอรับการประเมินฯ
4.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
4.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
4.4 แบบสรุปผลการประเมิน
4.5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
5. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ (แบบ ก.บ.ม.9)
5.1 แบบขอรับการประเมินฯ
5.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
5.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
5.4 แบบสรุปผลการประเมิน
5.5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5.6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
6. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ ก.บ.ม. 10)
6.1 แบบขอรับการประเมินฯ
6.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
6.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
6.4 แบบสรุปผลการประเมิน
6.5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
6.6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
7. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ (แบบ ก.บ.ม. 11)
7.1 แบบขอรับการประเมินฯ
7.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
7.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
7.4 แบบสรุปผลการประเมิน
7.5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
7.6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
8. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ ก.บ.ม. 12)
8.1 แบบขอรับการประเมินฯ
8.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
8.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
8.4 แบบสรุปผลการประเมิน
8.5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
8.6 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
9. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษระใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (แบบ ก.บ.ม. 13)
9.1 แบบขอรับการประเมินฯ
9.2 แบบประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะฯ
9.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
9.4 แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
9.5 แบบสรุปผลการประเมิน
แบบประเมิน (แนบท้ายประกาศฉบับเดิม)
1. แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้น และตำแหน่งปฏิบัติการระดับกลาง(กรณีตำแหน่งระดับควบ) (แบบ ก.บ.ม. 2)
2. แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ (แบบ ก.บ.ม. 3)
3. แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (แบบ ก.บ.ม. 4)
4. แบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอประเมินกำหนดตำแหน่ง (แบบ ก.บ.ม. 5)
คำชี้แจง
1. คำชี้แจง (แบบ ก.บ.ม. 2)
2. คำชี้แจง (แบบ ก.บ.ม. 3)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.