ข้อบังคับ,ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
1. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
2. ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
3. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
4. ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
5. ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
6. ข้อบังคับว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
7. ข้อบังคับว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐
8. ข้อบังคับว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
9. ข้อบังคับว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๐
10. ข้อบังคับว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
11. ข้อบังคับว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒
12. ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๒
13. ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๔
14. ข้อบังคับว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
15. ข้อบังคับว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
16.ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
17.ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
18.ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัย
1. เรื่อง รายละเอียดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2. เรื่อง กำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการฯ มทร.พระนคร
3. เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ พ.ศ.๒๕๕๔ 
4. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
5. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร
6. เรื่อง การกำหนดสมรรถนะทางการบริหาร สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มทร.พระนคร
7. เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในระดับคณะฯ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
8. เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในระดับคณะฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
9. เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในระดับคณะฯ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
10. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ฉบับที่ ๒)
11. เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในระดับคณะฯ (คณะศิลปศาสตร์)
12. เรื่อง การปรัปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13. เรื่อง กำหนดประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
14. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการฯ ในกรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่งและเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
>> แบบคำขอเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
>> แบบประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งที่ขอรับประเมิน
15. เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
>> แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ (องค์ประกอบที่ 2) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
>> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ ๓) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
16. เรื่อง การโอนย้าย การปรับโครงสร้าง และ พันธกิจของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17. เรื่อง การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการระดับคณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
18. เรื่อง การกำหนดฐานะของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19. เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙
20. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการลา การอนุญาตการลาและการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของลูกจ้างชั่วคราว
21. แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

ระเบียบมหาวิทยาลัย
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗ (14 ส.ค. 57)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศสภามหาวิทยาลัย

1. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
2. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มทร.พระนคร เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการ และ พนักงานมหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.