งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มทร.พระนคร

ประกาศกระทรวงการคลังข้อบังคับ มทร.พระนครประกาศมหาวิทยาลัยระเบียบ มทร.พระนครประกาศสภา มทร.พระนครเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกาศกรมบัญชีกลางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบ มทร.พระนครประกาศ มทร.พระนครประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศมทร.พระนคร

ลูกจ้างชั่วคราว

ระเบียบ มทร.พระนครประกาศ มทร.พระนครข้อบังคับ มทร.พระนคร