งานสวัสดิการ

สวัสดิการ มทร.พระนคร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนครระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนครรายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากรอื่นๆ

สวัสดิการเงินกู้

ธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบฟอร์มคำขอหนังสือ

สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร

กระชุมชาย 1 ชุดละ 150 บาท

กระดุมหญิง 1 ชุดละ 100 บาท

ชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ชาย) ชุดละ 900 บาท

ชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้หญิง) ชุดละ 850 บาท

สังกัดคอ คู่ละ 100 บาท

อินทรธนู คู่ละ 650 บาท

ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับติดข้างหมวก

คู่ละ 70 บาท (กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับติดหน้าหมวก

ชิ้นละ 600 บาท  (กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

หมวกขาวชาย ใบละ 530 บาท

(หมวกพร้อมหน้าหมวกและดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ใบละ 1,200 บาท)

(กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

หมวกขาวหญิง ใบละ 530 บาท

(หมวกพร้อมหน้าหมวกและดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ใบละ 1,200 บาท)

(กรุณาสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)