งานสวัสดิการ

สวัสดิการ มทร.พระนคร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนครระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนครรายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากรอื่นๆ

สวัสดิการเงินกู้

ธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร

Callaway set ชุดละ 2,000 บาท

SRIXON SET ชุดละ 1,500 บาท

เสื้อม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบใหม่ รุ่น 1 (แบบผู้หญิง) ตัวละ 250 บาท

เสื้อม่วงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แบบใหม่ รุ่น 1 (แบบผู้หญิง) ตัวละ 250 บาท

กระชุมชาย 1 ชุดละ 150 บาท

กระดุมหญิง 1 ชุดละ 150 บาท

ชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ชาย) ชุดละ 900 บาท

ชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้หญิง) ชุดละ 850 บาท

ปลอกแขน คู่ละ 100 บาท


ปลอกแขน คู่ละ 100 บาท

สังกัดคอ คู่ละ 100 บาท

อินทรธนู คู่ละ 650 บาท

ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับติดข้างหมวก

คู่ละ 70 บาท

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับติดหน้าหมวก

ชิ้นละ 600 บาท

หมวกขาวชาย ใบละ 530 บาท

(หมวกพร้อมหน้าหมวกและดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ใบละ 1,200 บาท)

หมวกขาวหญิง ใบละ 530 บาท

(หมวกพร้อมหน้าหมวกและดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ใบละ 1,200 บาท)