งานสวัสดิการ

สวัสดิการ มทร.พระนคร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนครระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนครรายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากรอื่นๆ

ฉบับที่ 3/2567 เรื่อง แก้ไขลำดับหลักเกณฑ์การจ่ายกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวัสดิการเงินกู้

ธนาคารกรุงไทยธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แบบฟอร์มคำขอหนังสือ

สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร

กระชุมชาย 1 ชุดละ 150 บาท

กระดุมหญิง 1 ชุดละ 100 บาท

ชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ชาย) ชุดละ 900 บาท

ชุดเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้หญิง) ชุดละ 850 บาท

สังกัดคอ คู่ละ 100 บาท

อินทรธนู คู่ละ 650 บาท

 

 

 

ดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับติดข้างหมวก

คู่ละ 70 บาท

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสำหรับติดหน้าหมวก

ชิ้นละ 600 บาท

หมวกขาวชาย ใบละ 530 บาท

(หมวกพร้อมหน้าหมวกและดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ใบละ 1,200 บาท)

(สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านครุยทองคำ สาขาปิ่นเกล้า)

หมวกขาวหญิง ใบละ 530 บาท

(หมวกพร้อมหน้าหมวกและดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ใบละ 1,200 บาท)

(สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านครุยทองคำ สาขาปิ่นเกล้า)