งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มทร.พระนคร

พระราชบัญญัติ มทร.พระนครระเบียบ มทร.พระนครข้อบังคับประกาศ มทร.พระนครประกาศสภา มทร.พระนครประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มทร.พระนครอื่นๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย

การแต่งตั้งผู้บริหาร

การแต่งตั้งรองอธิการบดีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี / ผอ.กอง สำนัก สถาบันและวิทยาลัยการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการแต่งตั้งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก และวิทยาลัยการแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักประกอบด้วย

การสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

การสรรหาคณบดีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการฯ ในกรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่งและเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการศักยภาพสูง

 

ข้อบังคับ ประกาศ มทร.พระนคร และประกาศสภามหาวิทยาลัย อื่นๆ

ระเบียบ มทร.พระนครข้อบังคับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

การลาออกจากมหาวิทยาลัย

ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว