Download แบบฟอร์ม

งานบริหารทั่วไปงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งงานพัฒนาบุคคลงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบอื่นๆ

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

* หมายเหตุชื่อและตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างรักษาราชการแทน

การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

พนักงานราชการ

* หมายเหตุชื่อและตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างรักษาราชการแทน

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการศักยภาพสูง