หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ

1.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙  

2.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  

3.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑  

4.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒  

5.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒  

6.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๗  

7.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๗  

8.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ

1. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  

1. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

2. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง  

3. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

4. แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1-8)  

5. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๑ เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

6. ฉบับที่ ๖/๒๕๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานมหาวิทยาลัย    

7. บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับที่ ๕)  

8. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

9. ฉบับที่ ๘/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ (เอกสารหมายเลข 1)  

11.แบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 2)    

12. ฉบับที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย  

13. บัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 9/2551)  

14. ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๑ เรื่อง เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย  

15.เครื่อง แบบพนักงานมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 10/2551)  

16. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  

17. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  

>> บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นิติกร)  

>> หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร  

>> แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.พ. 1-1)  

>> แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (แบบ พ.ต.พ. 1-2)  

18. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก  

19. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง การจำแนกตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  

20. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  

21. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง การจำแนกตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)  

22. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

23. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

>> แบบข้อตกลงประเมินสัมฤทธ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ผู้บริหาร  

>> แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ผู้บริหาร  

>> แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ผู้บริหาร  

>> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ ๓) ผู้บริหาร  

>> แบบข้อตกลงประเมินสัมฤทธ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งวิชาการ  

>> แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งวิชาการ  

>> แบบข้อตกลงประเมินสัมฤทธ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งสายสนับสนุน  

>> แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งสายสนับสนุน  

>> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ ๓)  

24. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  

25. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

26. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ  

27. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก  

28. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม ๑)  

29. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  

30. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีเปลี่ยนตำแหน่งและ เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง  

      แบบคำขอเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง

31. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

      แบบ ก.บ.พ. 5

      แบบ ก.บ.พ. 6

      แบบ ก.บ.พ. 7

      แบบ ก.บ.พ. 8

      แบบ ก.บ.พ. 9

      แบบ ก.บ.พ. 10

      แบบ ก.บ.พ. 11

      แบบ ก.บ.พ. 12

32. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

33. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย  

34. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย  

35. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดเงินค่าวิชาชีพสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย  

36. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

37. ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร เรื่อง การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่ง  

38. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดเงินค่าวิชาชีพสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ ๑)  

39. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร  

40. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดเงินค่าวิชาชีพสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ ๒)  

41. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำบรรจุใหม่

42. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2559 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

43. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6/2559 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

44. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2560 เรื่องการปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

45. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง การกำหนดเงินค่าวิชาชีพสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ 3)

46. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มทร.พระนคร เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการ และ พนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบ

1. ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  

2. ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐  

3. ระเบียบว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐  

4. ระเบียบว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา พ.ศ. ๒๕๕๐  

5. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  

6. ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการลงโทษทางวินัย วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งลงโทษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  

7. ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

8. ระเบียบว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

9. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕  

10. ระเบียบว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  

11. ระเบียบว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙  

12. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560