หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ
1.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙
2.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
3.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
4.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
5.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒
6.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๗
7.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๗
8.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ
1. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ เรื่อง กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
3. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
4. แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1-8)
5. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๑ เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
6. ฉบับที่ ๖/๒๕๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
7. บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศฉบับที่ ๕)
8. ฉบับที่ ๗/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
9. ฉบับที่ ๘/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
10. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ (เอกสารหมายเลข 1)
11.แบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (เอกสารหมายเลข 2)
12. ฉบับที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง บัญชีค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
13. บัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 9/2551)
14. ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๑ เรื่อง เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย
15.เครื่อง แบบพนักงานมหาวิทยาลัย (แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 10/2551)
16. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
17. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
>> บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นิติกร)
>> หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
>> แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.พ. 1-1)
>> แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (แบบ พ.ต.พ. 1-2)
18. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก
19. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง การจำแนกตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
20. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๔ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
21. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ เรื่อง การจำแนกตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
22. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
23. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
>> แบบข้อตกลงประเมินสัมฤทธ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ผู้บริหาร
>> แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ผู้บริหาร
>> แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ผู้บริหาร
>> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ ๓) ผู้บริหาร
>> แบบข้อตกลงประเมินสัมฤทธ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งวิชาการ
>> แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งวิชาการ
>> แบบข้อตกลงประเมินสัมฤทธ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๑) ตำแหน่งสายสนับสนุน
>> แบบข้อตกลงประเมินพฤติกรรมของการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ ๒) ตำแหน่งสายสนับสนุน
>> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบที่ ๓)
24. ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
25. ฉบับที่ ๕/๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
26. ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
27. ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก
28. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม ๑)
29. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
30. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยในกรณีเปลี่ยนตำแหน่งและ เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
แบบคำขอเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง

31. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบ ก.บ.พ. 5
แบบ ก.บ.พ. 6
แบบ ก.บ.พ. 7
แบบ ก.บ.พ. 8
แบบ ก.บ.พ. 9
แบบ ก.บ.พ. 10
แบบ ก.บ.พ. 11
แบบ ก.บ.พ. 12
32. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
33. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย
34. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย
35. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดเงินค่าวิชาชีพสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย
36. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
37. ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร เรื่อง การให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุไม่เสนอขอกำหนดตำแหน่ง
38. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดเงินค่าวิชาชีพสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ ๑)
39. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง การปรับเปลี่ยนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
40. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดเงินค่าวิชาชีพสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ ๒)
41. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำบรรจุใหม่
42. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2559 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
43. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 6/2559 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
44. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2560 เรื่องการปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
45. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 5/2560 เรื่อง การกำหนดเงินค่าวิชาชีพสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของพนักงาน มหาวิทยาลัย (แก้ไขครั้งที่ 3)
46. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มทร.พระนคร เรื่องการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการ และ พนักงานมหาวิทยาลัย
47. การจ่ายเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแก้พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

48. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย มทร.พระนคร ฉบับที่ 5/2562 เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนค่าประกันสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบ
1. ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐
3. ระเบียบว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
4. ระเบียบว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา พ.ศ. ๒๕๕๐
5. ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
6. ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการลงโทษทางวินัย วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งลงโทษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
7. ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาและสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
8. ระเบียบว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
9. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕
10. ระเบียบว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
11. ระเบียบว่าด้วยวันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
12. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.